2 دوره پیدا شد

روانشناسی و مخاطب شناسی نوجوان در تبلیغ

♦️چه کنم مخاطب پیامم را بشنود؟ ♦️ فرایند دعوت ثمربخش ♦️ جذاب کردن روش های دعوت ♦️ گستره افزایی محیط تبلیغ ♦️ گستره افزایی ابزار تبلیغ ♦️چه کنم مخاطب پیامم ...

خیانت زوجین و نجات زندگی

آیا خیانت را باید بخشید و زندگی کرد؟ کار درست چیست؟ آیا می توان عشق و محبت سابق را به زندگی آسیب دیده از خیانت همسر بازگرداند؟ آیا ...