1 دوره پیدا شد

خیانت زوجین و نجات زندگی

آیا خیانت را باید بخشید و زندگی کرد؟ کار درست چیست؟ آیا می توان عشق و محبت سابق را به زندگی آسیب دیده از خیانت همسر بازگرداند؟ آیا ...